موج زیبای دریا
زندگی به امواج دریا می ماند
چیزهایی را می آورد در حالیکه چیزهای دیگری را با خود میبرد...
نظرات کاربران
UserName