در انتظارت میمانم
در خانه ام را می زنند،
میهمان ها
رفتگرها
نشانی گم کرده ها
کودکان
همه...
هر کسی
جز تو!

علیرضا روشن
نظرات کاربران
UserName