سال 97 و 57
گذر زمان، اتفاقی تکراری و در عین حال، غریب است. ثانیه ها به سرعت می گذرند و از لحظات، چیزی باقی نمی مانَد، جز تصاویری دور و کهنه از اتفاقات و ماجراها. چهل سال، از مهم ترین اتفاق تاریخ معاصر میهن می گذرد. چهل سال پیش، مردم تاریخ کشور را به دو قسمت تقسیم کردند؛ با ایثار و با همت و با همدلی. تصاویر این برگ از تاریخ کشور، هنوز هم تازه اند و هنوز هم ملموس. در این گزارش با تکنیک فتومونتاژ سری زده ایم به موقعیت های انقلاب در پایتخت. از آن روزها چقدر فاصله گرفته ایم؟ زمان زیادی از سر گذرانده ایم یا به چشم برهم زدنی گذشته؟
چهل سال: زمانی خیلی دور و خیلی نزدیک.
عکس: محمد حسین ولایتی
نظرات کاربران
UserName