محو چشمانت میشوم
اگر زنی برایتان اهمیت دارد، هرگز
از چشمانش به سادگی نگذرید

سیمون دوبووار
نظرات کاربران
UserName