نگرانی بیجاست...
به چه می انديشی؟!
نگرانی بيجاست...
عشق اينجا و‎ ‎خدا هم اينجاست

سهراب سپهری
نظرات کاربران
UserName