بوی یار
نیست بوی آشنا را تاب غربت بیش از این
از نسیم صبح، بوی یار می باید کشید

صائب تبریزی
نظرات کاربران
UserName