ایمان به عشق
شاید خدا
بعد از پیامبرانش
تو را برگزید برای من
که ایمان بیاورم به عشق

نسرین قنواتی
نظرات کاربران
UserName