عاشقانه ای به نابی رنگین کمان
كيفيت را فدای كميت نكنيد
يک دانه نابش را داشته باشيد
يک عمر به عالم و آدم پُزش را بدهيد...
رنگين‌كمان ها به چشم بهم زدنی ناپديد می‌شوند...

علی قاضی نظام
نظرات کاربران
UserName