شوق نفس کشیدن
صبح بخیر گفتنت
مثل خاک نم خورده
شوق نفس کشیدن میدهد!

علی سلطانی
نظرات کاربران
UserName