عاشقانه ها
هر کس
هر چیزی را عاشقانه بخواهد،
به آن می‌رسد...

سیمین دانشور
نظرات کاربران
UserName