آرمادیلوی پری‌وار صورتی
آرمادیلوی پری‌وار صورتی توانایی ویژه: حفاری این جاندار کوچک قادر به حفاری‎های عمیق و طویل است.
نظرات کاربران
UserName