چشمی و صد نم جانی و صد آه...
چشمی و صد نم
جانی و صد آه...

حافظ
نظرات کاربران
UserName