با عاطفه باشیم
انسان اگر فقیر و گرسنه باشد
بهتر از آن است که
پست و بی عاطفه باشد

چارلی چاپلین
نظرات کاربران
UserName