شروعی دوباره...
هميشه
فرصتی برای شروع كردن می توان يافت،
در حالی که ما اکثر اوقات
به تمام کردن فکر می کنیم...
نظرات کاربران
UserName