مادر هرگز فراموش نمیشود
کاش هرگز بزرگ نمی شدم
و نمی فهمیدم
پدرم به من دروغ گفت :
که هر چیزی را در خاک بکاری
روزی سبز خواهد شد
و این از لطف خداوند است
چرا کسی نمی فهمد
من سال های زیادی انتظار کشیدم
اما
مادرم سبز نشد!
نظرات کاربران
UserName