ای که در فصل خزان بینی مرا با پشت خم، این زمستانم مبین من هم بهاری داشتم...
نظرات کاربران
UserName