زندگی هیچوقت اندازه تنم نشد
چه زیبا می گفت پیرمرد خیاط :
زندگی هیچوقت اندازه تنم نشد
حتی وقتی خودم بریدم و دوختم...
نظرات کاربران
UserName