روز فرار شاه ...
26 دی 1357، محمدرضا شاه و فرح دیبا در سفری بدون بازگشت ایران را به مقصد مصر ترک کردند. این تصاویر روز فرار شاه است که مردم با آمدن به خیابان‌ها، این پیروزی بزرگ را جشن گرفتند.
نظرات کاربران
UserName