پوستر جنبش بیداری اسلامی مردم تونس

رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران، قيامهاي مردمي در مصر، تونس، ليبي و بحرين را تحولي بنيادي در منطقه اسلامي و عربي خوانده و نشانه بيداري امت اسلامي دانسته است. حضرت آيت الله خامنهاي در اين خصوص فرمودند: بيداري امت اسلام همين چيزي است كه دهها سال شعار آن در جمهوري اسلامي داده ميشد و امروز در متن زندگي اين كشورها خود را نشان ميدهد.

نظرات کاربران
UserName