شب های سردِ رشت
با اینکه در نیمه دوم سال،عموما شهر رشت، شبهای سردی دارد اما جریان زندگی در شب های این شهر دسته کمی از روزهایش ندارد.تفریح اغلب مردم شهر ،رفتن به مرکز شهر،پارک ها و خرید کردن است. هوای سرد این شبها با روحیه ی گرم مردممان به تعادل رسیده است.
عکس: سید جواد میر حسینی
نظرات کاربران
UserName