پوستر برای مردم فرانسه
ماهاست که هر شنبه مردم عادی در پاریس پایتخت فرانسه تظاهرات اعتراضی نسبت به سیاست های دولت برگزار می کنند اما پلیس با خشونت تمام پاسخ آنها را می دهد.
پوستر برای حمایت از مردم فرانسه در برابر خشونت پلیس ،
پوستر تولیدی گنجینه تصاویر تبیان
طراح: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName