خرچنگ نعل اسبی
موجودی با خون آبی رنگ است که خونش مصارف پزشکی دارد و بسیار گران است!!!
نظرات کاربران
UserName