خانه انگوری
خانه عزیز آقا به دلیل تولید و پرورش انگور در حیاط منزل و پشت بام به خانه انگوری در گنبد معروف شده است.
نظرات کاربران
UserName