متلک انداختن تفریح نیست جرم است !
متلک انداختن تفریح نیست جرم است !
مطابق ماده 619 قانون مجازات اسلامی هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد
خانوما حتما از حقتون دفاع کنید
نظرات کاربران
UserName