مقطع کابل تلفن
برش مقطعی از کابل اصلی مخابرات که رشته های رنگی آن بسیار زیباست
نظرات کاربران
UserName