کتاب الله
من چیزی بین شما بر جای می‌نهم که اگر بدان چنگ بزنید بعد از من هرگز گمراه نخواهید شد.
۲۸ صفر سالروز رحلت رسول اکرم (ص)
نظرات کاربران
UserName