شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه
شتر در خواب بیند پنبه دانه
گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه
نظرات کاربران
UserName