محکوم به افول
آمریکا محکوم است که افول کند و ساقط شود...و در آینده ، ایران دست برتر را در مناسبات جهانی خواهد داشت این چیزی است که قطعی است و تردیدی در آن نیست و به چشم خود خواهید دید.
نظرات کاربران
UserName