اتاقی که امکان شنود ندارد
بچه‌ها فهیمده بودند که این اتاق کنفرانس ساختمان است و درون آن خلاء می‌شود و امکان شنود مذاکرات وجود ندارد.
نظرات کاربران
UserName