چشم های صنوبر
صنوبر گونه های مختلفی دارد که در ایران با نام های تبریزی ، سپیدار ، شالک ، صنوبر خاکستری و صنوبر لرزان شناخته می شود.درخت صنوبر دارای گره های خاصی در تنه است.عامل ایجاد گره چوب که در تنه ی اغلب درختان وجود دارد،شاخه ای است که در تنه درخت رشد می کند و سپس از طرف باغبان هرس شده ویا توسط عوامل طبیعی از تنه درخت جدا می شود.محل آن توسط لایه های بعدی تنه محصور می شود و تغییر شکل می دهد.گره های درخت صنوبر تبریزی ، شبیه چشم های انسان هستند.
نظرات کاربران
UserName