وضعیت اسفبار پل های تاریخی اصفهان به روایت تصاویر
این تصاویر بیانگر گوشه ای از اوضاع نابسامان و تاسف برانگیز پل های تاریخی و کهنی است که در اصفهان قراردارند.
نظرات کاربران
UserName