تالار آیینه وزارت امور خارجه
تالار آیینه وزارت امور خارجه (کاخ شهربانی سابق) واقع در میدان توپخانه، ابتدای خیابان امام خمینی، سردرباغ ملی، میدان مشق
عکس از حامد پورتقی
نظرات کاربران
UserName