کوچه‌های رویایی انگلستان
در اغلب کشورهای اروپایی پدیده «کوبیدن و ساختن!» شناخته شده نیست و ساختمان‌ها به جای تخریب، بازسازی می‌شوند. این رویداد صرفنظر از صرفه جویی‌ در مصالح ، به منظر شهر سیمایی اصیل می‌بخشد و چهره تاریخی آن را حفظ می‌کند. در این گزارش با برخی زیباترین کوچه‌های انگلستان آشنا می‌شوید. برخی از این کوچه‌ها چنان زیبایند که مصنوعی به نظر می‌رسند.
نظرات کاربران
UserName