کليساي پتر مقدس
اين کليسا در خيابان «سي تير» واقع شده است و از قديميترين کليساهاي شهر تهران به شمار مي رود. بناي اصلي کليسا از آجر و بدون آرايه است • «کليساي پتر مقدس » هم اکنون از کليساهاي فعال و داير تهران مي باشد.
نظرات کاربران
UserName