بازار اراک
مجموعه بازار تاريخي اراک در بافت قديمي و مرکزي شهر واقع شده است • اين بازار در اوايل دوره «قاجاريه » و در زمان سلطنت «فتحعلي شاه »، توسط «محمد يوسف خان گرجي سپهدار» بنيان نهاده شده و با سراها و تيمچه هاي وابسته از معماري جالب توجهي برخوردار است • بناي کنوني بازار شامل يک راسته اصلي شمالي - جنوبي به درازاي 880 متر و يک راسته شرقي - غربي به درازاي 600 متر است که در محل تقاطع آن ، دو چهار سوق زيبا ساخته شده است.
نظرات کاربران
UserName