عید غدیر
جانم_علی

من نَدانم تا به کِی عُمرم بُوَد باقی وَلی

بارالها تو بِبَخشایم بِحَقِّ عالیِ اعلا علی

فقط‌حیدر‌امیرالمومنین‌است
نظرات کاربران
UserName