ذکر روز شنبه
ذکر روز "شنبه"✨

"۱۰۰مرتبه" 🍃 🌸 یاربّ العَالمَِین🌸 🍃

🌸 ای پروردگار جهانیان 🌸

✨ ذکر روز شنبه✨

🍃 موجب بی نیازی می‌شود 🍃
نظرات کاربران
UserName