آیت الله شهید دستغیب
آیت الله شهید دستغیب:

قدر ساعات عمر عزیز خود را بدانید. بعد از مرگ تمام این ساعات، نزد شما حاضر می شود.
نظرات کاربران
UserName