بزرگداشت چمران افغانستان
آیین بزرگداشت شهید دکتر سیدمحمدعلیشاه موسوی گردیزی معروف به «چمران افغانستان» با حضور جمعی از کارشناسان مسائل افغانستان و همرزمانش در خبرگزاری فارس برگزار شد.
نظرات کاربران
UserName