شیر درنده
کامی نام بزرگترین شیر دنیا میباشد که در یکی از پارک های ملی افریقا از او مراقبت می شود کامی 201 سانتیمتر قدونزدیک به 830 کیلوگرم وزن دا
نظرات کاربران
UserName