فیل
درون خرطوم فیل 40000 عضله وجود دارد در حالی که انسان در تمام بدن خود 639 عضله دارد.
نظرات کاربران
UserName