برداشت طالبی از مزارع دشت پرزان شهرضا
برداشت صیفی جات در منطقه پرزان شهرضا از اسفند ماه و فروردین ماه شروع شده و تا اواخر مرداد ماه ادامه دارد که شامل طالبی، هندوانه و خربزه است.
نظرات کاربران
UserName