از سخن تا به عمل یک قدم است
از سخن تا به عمل یک قدم است ، مسئولین باید عملگرا باشند و در بین مردم
نظرات کاربران
UserName