مسجد الاقصی

رسول اکرم در بيان ارتباط تنگاتنگ و جايگاه مسجد الاقصی از مسجد الحرام (مکه ) و مسجد النبی (مدينه) می فرمايند: (لاتشد الرحال الا الی ثلاث مساجد: المسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الاقصی. بار و بنه به قصد سفر و زيارت بسته نشود مگر به اين سه مسجد: مسجد الحرام، مسجد من و مسجد الاقصی)

نظرات کاربران
UserName