بازار وکيل شيراز
اين مجموعه ارزشمند در شرق ميدان شهرداري شيراز و جنب مسجد جامع واقع گرديده و از ابنيه متعلق به دوره «کريم خان زند» است • بازار وکيل در حال حاضر متشکل از يک رشته اصلي شمالي - جنوبي و يک رشته کوچکتر غربي - شرقي است که در محل تقاطع آنها چهارسوق وسيع و زيبايي ساخته اند• سراها و ديگر بناهاي مرتبط با بازار در حواشي رشته اصلي بازار قرار گرفته و با درگاه و دالانهايي بدان راه مي يابند• از نکات قابل توجه بازار مسأله تأمين روشنايي و تهويه هواي داخل آن است که با تعبييه بادگيرها و روزنه ها يا پنجره هايي اين مسأله به مناسبترين شکل صورت گرفته است.
نظرات کاربران
UserName