بازار اصفهان
مجموعه بازار تاريخي اصفهان در امتدادي از ميدان امام يا «نقش جهان » تا مسجد جامع کشيده شده و از نظر وسعت ، ويژگيهاي معماري و رونق اقتصادي ، از مهم ترين بازارهاي تاريخي ايران به شمار مي آيد• بخش اصلي اين بازار از آثار دوره «صفويه » به ويژه «شاه عباس اول » مي باشد که هم زمان با احداث بناهاي پيرامون ميدان نقش جهان ، ساخته شده و در دوره هاي بعد با تغييرات و تعميراتي گسترش يافته است.
نظرات کاربران
UserName