والپیپر بنفش
رنگ بنفش بر خيالپردازي شما مي افزايد و کمک ميکند احساس قدرت و اختيار بيشتري کنيد. اين رنگ همچنين سبب تقويت کردن عمق احساسات شما ميشود و شما را صاحب اراده اي مصمم تر ميکند و توانايي تان را در ارائه راهبردهاي جديد در زندگي افزايش ميدهد.
نظرات کاربران
UserName