بازار سمنان
بخش عمده بناهاي اين مجموعه تاريخي که در سمنان قرار دارد در اوايل دوره «قاجاريه » و در زمان سلطنت «فتحعلي شاه » ساخته شده است • پيش از آن ، بازار سمنان متشکل از «راسته بازار» و «بازار شيخ علاالدوله » يا «بازار مرده ها» بوده است • مجموعه تاريخي بازار سمنان در حال حاضر شامل «راسته بازار» يا «بازار شمالي »، «بازار جنوبي » يا «بازار حضرت »، «بازار جلوخان »، «بازار شيخ علاالدوله » و بقاياي «تيمچه سلطاني »، «سراي شيخ علاالدوله » و «سراي ناسار» مي باشد که عليرغم تغييرات و تعميرات ، همچنان صورت قديمي خود را حفظ کرده است.
نظرات کاربران
UserName