تصاویر تجمعات و راهپیمایی های انقلاب مردم مصر
انقلاب مصر و موج اعتراضات در این کشور با فرآخوان تجمع در روز 25 ژانویه در صفحه "کلنا خالد سعید" "همه ما خالد سعید هستیم" آغاز شد. "سعید" جوان 25 ساله مصری در اسکندریه اشاره دارد که در حال ورود به منزل، مورد اذیت و آزار پلیس قرار گرفت. خالد مقاومت کرد اما پلیس او را به داخل ساختمانی بردند و وی را چنان کتک زدند که وی در همانجا مرد. سپس پلیس اعلام کرد که او حامل مواد مخدر بوده و به جوانان مواد مخدر می فروخته و هنگامی که قصد داشتند وی را دستگیر کنند وی خود کشی کرده است! اما در همان زمان همسایگان خالد با موبایل از جنازه وی فیلم تهیه کرده بودند که نشان میداد دندانهایش را شکسته اند و صورتش را قطعه قطعه کرده اند، لبانش و گوشهایش قطعه قطعه شده بودند. همسایگان نیز در مصاحبه ها اعلام کردند که وی یک جوان مودب بوده که آزارش به هیچ کس نمیرسید، بطوری که حتی سیگار هم نمیکشید، چه رسد به اینکه مواد مخدر بفروشد. لذا این اتفاق و شهادت خالد سعید یکی از شعله های اصلی انقلاب مردم مصر بود.
و سپس تجمع چند هزار نفری در روز 25 ژانویه و در روزهای پس از آن به تجمعات و راهپیمایی ها میلیونی در قاهره تا سرنگونی مبارک تبدیل شد.
نظرات کاربران
UserName