بازار تهران
بناي اصلي مجموعه بازار تاريخي تهران ، مربوط به دوره «شاه تهماسب صفوي » است ، ولي رشد و گسترش آن مربوط به دوره «قاجاريه » مي باشد• در دوران «فتحعلي شاه قاجار» مجموعه بازار تهران به طرف شمال غرب و غرب توسعه پيدا کرد به طوري که به تدريج حد فاصل بين ارگ و مسجد جامع به بخش پر رونق بازار تبديل گرديد و معروفترين و معتبرترين سراها و تيمچه ها در اين محدوده فعاليت مي کردند• مرحله دوم رشد و گسترش مجموعه بازار تهران مربوط به دوره «ناصرالدين شاه قاجار»است که در اين دوره بر تعداد راسته ها و رسته هاي بازار افزوده شد• رشد و پيشرفت سريع تهران در دوره هاي بعد، معماري سنتي بازار را دچار آشفتگي بسيار کرد.
نظرات کاربران
UserName